MAIN MENU

.: หน้าแรก
.: รายละเอียดบ้านพัก
.: ท่องเที่ยว
.: แผนที่
.: ภาพรวมบรรยากาศ
.: ติดต่อสอบถาม

อะคอร์เรียม :: Rayong Aquarium

ตั้งอยู่ที่ริมอ่าวบ้านเพ ตำบลเพ เป็นสถานที่ศึกษา ทดลองและวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ทะเลและพรรณไม้น้ำ อีกทั้งเป็น แหล่งรวบ รวมพันธุ์สัตว์น้ำที่สวยงามและหายากรวมทั้งความ รู้ทางด้านทรัพยากรสัตว์ทะเลและการ ประมง โดย แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 3 ส่วน

  • ส่วนแรก จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ โดยรวบรวมและจัดแสดงพันธุ์ปลาสวยงาม ปลาเศรษฐกิจสัตว์น้ำที่หา
    ยาก และพรรณไม้ น้ำของไทยอุโมงค์ทางเดินใต้ทะเลจำลองสัมผัสกับสัตว์ทะเล
  • ส่วนที่สอง จัดแสดงนิทรรศการโดย แสดงชีวประวัติสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนมวิวัฒนาการของเรือ
    ประมง และครื่องมือ ประมงจำลองนิเวศน์ ป่าชายเลน
  • ส่วนที่สาม จัดแสดงพิพิธภัณฑ์โดยนำตัวอย่าง ของสัตว์ทะเลที่น่าสนใจ เช่น ปะการัง หอยทะเล

เกาะเสม็ด :: Samed Island

เชื่อกันว่าคือเกาะแก้วพิสดารในวรรณคดีเรื่องพระอภัย มณีของสุนทรภู่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อของระยอง ที่ได้รับความนิยมทั้งจากชาวไทยและต่างประเทศตั้ง อยู่ตำบลเพ อำเภอเมือง อยู่ห่างจากชายฝั่งบ้านเพ ประมาณ 6.5 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 3,125 ไร่ มีลักษณะเป็นเกาะรูปสามเหลี่ยม ส่วนฐานของเกาะ อยู่ด้านทิศเหนือซึ่งหันเข้าสู่ฝั่งบ้านเพ มีภูเขาสลับ ซับซ้อนกันอยู่ 2-3 ลูกมีที่ราบอยู่ตามริมฝั่งชายหาด ส่วนใหญ่จะอยู่ทางด้านเหนือและตะวันออกเหตุที่มี ชื่อ ว่า “เกาะเสม็ด” เพราะเกาะนี้มีต้นเสม็ดขาว และ เสม็ด แดงขึ้นอยู่มากซึ่งในอดีตชาวบ้านนำมาใช้ทำไต้จุดไฟ บนเกาะเสม็ดไม่มีแม่น้ำลำคลอง ประมาณ 80% ของพื้น ที่เป็นภูเขาและป่าไม้เบญจพรรณ ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กันยายน ช่วงเดือนพฤษภาคมมีมรสุมและ คลื่นลมจัดมากเดือนสิงหาคมมีฝนตกชุกสวนสน :: Suan son

สวนสน หรือ สวนลุกขชาติเพ อยู่ถัดจากบ้านเพเป็น ระยะ
ทางประมาณ 4 กิโลเมตร หรือห่างจากตัวเมืองระยอง ประ
มาณ 29 กิโลเมตร ตามถนนเลียบชาย หาดไปแหลมแม่พิมพ์ (ทางหลวงหมายเลข 3145) เป็นพื้นที่ ป่าสนริมชายหาดมีต้น
สนหลากพันธุ์

นอกจากนั้นยังมีพันธุ์ไม้อื่นๆ เช่น ไม้ยาง ไม้ตะเคียน
เป็นต้น สามารถเดินเลาะชายหาดจากรีสอร์ทได้